1. DEFINITIES

1.1 “KDV”: de besloten vennootschap “KDV – LANGUAGE & MORE”, met maatschappelijke zetel te B-2370 Arendonk, Bremberg 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer 0827.454.639, en gekend bij de BTW- administratie onder het nummer BE0827.454.639.

1.2 “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene aannemings-, verkoops- en leveringsvoorwaarden, welke tevens te consulteren zijn op https://www.kdv-language.be/algemene-voorwaarden/.

1.3 “Klant”: elke (rechts)persoon die een prijsaanvraag stuurt aan, een order plaatst en/of een dienst bestelt bij KDV, evenals iedereen die in naam of voor rekening van een andere (rechts)persoon een prijsaanvraag stuurt aan, een order plaatst en/of een dienst bestelt bij KDV en dit ongeacht of deze (rechts)persoon zich tot KDV verhoudt als eindklant, dan wel als hoofdaannemer.

1.4 “Klachten E-mail”: een e-mail, verstuurd naar info@kdv-language.be met de vermelding van het factuurnummer en alle referentienummers (voor zover van toepassing) weergegeven op de schriftelijke overeenkomst tussen KDV en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van KDV en/of de factuur uitgaande van KDV, met een nauwkeurige identificatie van de diensten, en een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit.

1.5 “Conformiteit Van De Dienst” (exhaustieve definitie): levering van de juiste (types van) diensten in conformiteit met de schriftelijke overeenkomst tussen KDV en de Klant of bij het ontbreken hiervan in conformiteit met de orderbevestiging uitgaande van KDV. Bij ontbreken van zowel een schriftelijke overeenkomst tussen KDV en de Klant, als van een orderbevestiging uitgaande van KDV, wordt de juistheid van de (types van) diensten geëvalueerd t.o.v. het door de Klant geplaatste en door KDV aanvaarde order.

1.6 “Intellectuele Eigendomsrechten”: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

 

 1. TOEPASBAARHEID

2.1 Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Klant door het sturen van een prijsaanvraag, het plaatsen van een order en/of het sluiten van een overeenkomst met KDV, dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen KDV en de Klant, zowel huidige als toekomstige (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige): (1) de schriftelijke overeenkomst tussen KDV en de Klant; (2) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van KDV; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) art. 4-88 van het Weens Koopverdrag; (5) de Unidroit Principles; (6) het Belgische recht, met uitsluiting van de artikelen 1-3, en 89-101 van het Weens Koopverdrag.

Andere voorwaarden en/of normen, zoals onder meer de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk afgewezen door KDV. Andere (afwijkende) voorwaarden zijn enkel van toepassing indien KDV deze (afwijkende) voorwaarden uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekent. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst of het project waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten of projecten.

2.2 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één (of een gedeelte) van de bepaling(en) zullen KDV en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 KDV behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen en/of te wijzigen.

 

 1. PRIJSAANVRAAG, OFFERTE, ORDER EN ORDERBEVESTIGING

3.1 Prijsaanvragen en/of orders dienen steeds schriftelijk te worden gedaan via e-mail naar info@kdv-language.be. Telefonische orders dienen binnen 24u na het telefonisch onderhoud schriftelijk te worden bevestigd op hetzelfde e-mailadres.

3.2 Offertes zijn slechts geldig voor 3 maanden. In elk geval zijn alle aanbiedingen en offertes van KDV vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant.

3.3 Indien de Klant slechts een gedeelte van de in de offerte voorziene diensten bestelt, heeft KDV het recht deze bestelling te weigeren of de prijzen zoals opgenomen in de offerte te herzien.

3.4 De overeenkomst tussen KDV en de Klant komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is KDV in rechte te verbinden, het order van de Klant schriftelijk en/of elektronisch bevestigt, dan wel zodra KDV de uitvoering van het order opstart.

3.5 Alle leveringen van diensten die niet expliciet werden voorzien in de schriftelijke overeenkomst tussen KDV en de Klant of bij het ontbreken hiervan, in de orderbevestiging uitgaande van KDV, worden geacht bijkomende bestellingen en/of meerwerken te zijn op vraag van de Klant, en worden als dusdanig aangerekend aan de Klant.

3.6 Alle orders en orderacceptaties door de Klant zijn onherroepelijk, behoudens andersluidende bepalingen in de Algemene Voorwaarden.

3.7 KDV is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan, en heeft steeds het recht om een minimum factuurbedrag voorop te stellen.

3.8 KDV heeft het recht om een voorschot of integrale voorafgaande betaling te vereisen. In dat geval worden de verplichtingen van KDV t.o.v. de Klant volledig opgeschort zonder enig recht van verhaal t.o.v. KDV, zolang het desbetreffende bedrag niet volledig werd betaald.

 

 1. PRIJS EN KOSTEN

4.1 Alle prijzen zijn BTW inclusief en worden in Euro uitgedrukt.

Voor elk project afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend. Deze is slechts geldig voor dit welbepaalde project en geldt dus niet voor eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten.

4.2 Ingeval van oponthoud, heeft KDV het recht om de prijzen die worden weergegeven in de schriftelijke overeenkomst, of bij het ontbreken hiervan, in de orderbevestiging uitgaande van KDV of, bij het ontbreken van beide, in het door de Klant geplaatste en door KDV aanvaarde order, te verhogen. Onder oponthoud wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): laattijdige betaling; vertragingen veroorzaakt door de Klant, diens leveranciers en/of overige derden waardoor KDV de geplande start van haar werkzaamheden dient uit te stellen; het niet volbrengen door de Klant van de verplichtingen die worden weergegeven in de artikel 8 en 12 van deze Algemene Voorwaarden; etc.

4.3 KDV heeft het recht hogere prijzen dan wel een meerkost aan de Klant aan te rekenen in geval van spoedeisendheid.

4.4 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, vormen de in de offerte en/of overeenkomst, of bij het ontbreken hiervan, in de orderbevestiging uitgaande van KDV, opgenomen (totaal)prijzen een inschatting en gelden zij slechts ten informatieve titel. De definitieve totaalprijs zal steeds worden berekend en aangerekend op basis van de werkelijk geleverde diensten en gepresteerde uren.

4.5 De offerte en/of overeenkomst en/of orderbevestiging vermeldt in principe een vaste prijs per tekst, een vaste prijs per woord of een uurtarief. In geval van een vaste prijs per tekst (copywriting), heeft de Klant recht op een herwerkingsronde. Indien de Klant na afloop van de herwerkingsronde nog bijkomende opmerkingen formuleert, worden deze bijkomende werkzaamheden gefactureerd aan een uurtarief van 68,00 EUR, ook al werd dit uurtarief niet vermeld in de initiële offerte, overeenkomst of orderbevestiging.

4.6 Ingeval KDV rekening dient te houden met specifieke vereisten van de Klant, dient de Klant deze uitdrukkelijk mee te delen, dient dit aanvaard te worden door KDV en heeft KDV steeds het recht hiervoor een meerkost aan te rekenen.

4.7 Verhogingen van lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten en belastingen, optredende tussen het tijdstip waarop de overeenkomst wordt afgesloten conform artikel 3.4 van deze Algemene Voorwaarden en de definitieve oplevering van de diensten, geven KDV het recht de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.

4.8 KDV heeft steeds het recht aan de Klant een voorschot, integrale (al dan niet provisoire) voorafgaande betaling, bankgarantie of andere betalingszekerheid te vragen alvorens over te gaan tot uitvoering van haar verplichtingen t.o.v. de Klant.

 

 1. VERBINTENISSEN VAN KDV

5.1 Algemeen gesproken beperken de verbintenissen van KDV zich tot een uitvoering naar best vermogen van haar verplichtingen zoals omschreven in de schriftelijke overeenkomst tussen KDV en de Klant of bij het ontbreken hiervan in de orderbevestiging uitgaande van KDV. Indien er noch een schriftelijke overeenkomst werd opgesteld tussen KDV en de Klant, noch een orderbevestiging uitgaande van KDV, en KDV reeds begonnen is aan de uitvoering van het order, blijft de verantwoordelijkheid van KDV beperkt tot de uitvoering naar best vermogen van het schriftelijk order van de Klant. KDV zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van KDV kan worden verwacht. Indien de Klant aan KDV onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is KDV voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

5.2 Meer specifiek voor vertalingen worden de woorden, uitdrukkingen, en spelling van erkende woordenboeken als correct beschouwd door KDV. Niettemin kan de Klant vooraf een specifieke voorkeur voor een bepaalde spelling of woordkeuze aan KDV ter kennis brengen. Deze kennisgeving dient te gebeuren voorafgaand aan de uitvoering van de diensten door KDV. De Klant zal bij de aanvang van de overeenkomst de nodige informatie verstrekken voor de goede uitvoering van de gevraagde diensten. In geval van specifieke afkortingen in de te vertalen tekst, aangeleverd door de Klant, wordt de Klant verzocht de betekenis ervan mee te delen. In geval van specifieke informaticatermen of juridische terminologie, wordt de Klant verzocht zijn voorkeur te geven; zo niet bestaat de kans dat (Engelstalige) vaktermen niet worden vertaald naar de gevraagde taal.

5.3 De ontwerpen die eventueel door KDV worden opgesteld, worden ter aanvaarding aan de Klant voorgelegd. KDV draagt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. deze ontwerpen.

5.4 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst heeft KDV het recht wijzigingen en/of aanvullende diensten uit te voeren waarvan de noodzakelijkheid blijkt tijdens de uitvoering van de contractueel voorziene diensten. Deze wijzigingen en aanvullende diensten zullen automatisch worden aangerekend en worden geacht door de Klant te zijn aanvaard.

5.5 KDV vervult haar verbintenissen onder de overeenkomst op zelfstandige basis en in volledige onafhankelijkheid. Voor zover de Klant richtlijnen zou geven in verband met de levering van de diensten, zullen deze louter strekken tot de effectieve uitvoering van de contractuele afspraken, zonder in te grijpen in de wijze van de uitvoering, aangezien KDV daar exclusief over beschikt.

 

 1. LEVERING VAN DE AANGEKOCHTE DIENSTEN

6.1 Behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst en onverminderd artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden, vindt de levering van de diensten plaats op het tijdstip zoals bepaald in de schriftelijke overeenkomst tussen KDV en de Klant of, bij het ontbreken hiervan, in de orderbevestiging uitgaande van KDV of, bij het ontbreken van beide, in het door de Klant geplaatste en door KDV aanvaarde order.

6.2 De opgegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief en zijn geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van KDV t.o.v. de Klant, noch conform de schriftelijke overeenkomst tussen KDV en de Klant, noch conform de orderbevestiging uitgaande van KDV.

Wijzigingen in de prijsaanvraag en/of het order van de Klant, wijzigingen in de schriftelijke overeenkomst tussen KDV en de Klant, wijzigingen in de orderbevestiging uitgaande van KDV, evenals wijzigingen in de timing van de Klant en/of aanvullende werken, hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

In geval van overschrijding van de aangegeven leveringstermijn, zullen KDV en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen.

Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen KDV en de Klant.

6.3 KDV is in ieder geval niet aansprakelijk voor vertragingen opgelopen als gevolg van vertragingen in de oplevering en/of het in gebreke blijven van aangestelden van KDV, de Klant, de producenten en/of leveranciers van de Klant en/of enige andere derde.

6.4 KDV heeft het recht de diensten in verschillende delen te leveren. Gedeeltelijke levering kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen KDV en de Klant.

 

 1. ONDERAANNEMING

7.1 KDV heeft het recht om (een deel van) de overeengekomen werken in onderaanneming te geven.

7.2 Indien KDV optreedt als onderaannemer, heeft KDV een rechtstreekse vordering op de opdrachtgever, ten belope van het bedrag dat laatstgenoemde aan de medecontractant-hoofdaannemer verschuldigd is op het ogenblik van het instellen van de rechtstreekse vordering.

7.3 Indien KDV optreedt als onderaannemer, heeft KDV bovendien een pandrecht op alle schuldvorderingen van de medecontractant- hoofdaannemer, die voortkomen uit het aannemingscontract m.b.t. het werk waarvoor op KDV als onderaannemer een beroep werd gedaan.

7.4 De in artikel 7.2 van deze Algemene Voorwaarden vermelde rechtstreekse vordering, evenals het in artikel 7.3 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen pandrecht, hebben niet enkel betrekking op de desbetreffende schuldvorderingen, maar ook op de accessoria, zoals onder meer (maar zonder hiertoe beperkt te zijn) de verwijlinteresten en de eventuele vergoeding krachtens strafbeding.

 

 1. INFORMATIE EN VOORBEELDEN

8.1 De Klant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle kenmerken van de door hem bestelde diensten. De Klant kan geen enkel recht ontlenen aan de informatie (inclusief ontwerpen en andere documentatie) en/of voorbeelden die KDV op eigen initiatief of op verzoek van de Klant zou verstrekken.

8.2 De Klant draagt de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid om te bepalen of de diensten geschikt zijn, en aan alle kwaliteitsvereisten voldoen m.b.t. het gebruik en/of de doelstellingen waarvoor de Klant de diensten heeft besteld of wenst te gebruiken.

De Klant zal hiertoe de nodige informatie verstrekken, zoals beschreven in artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden.

De Klant heeft hierbij de expliciete verplichting om de aldus verkregen informatie te verifiëren, onder meer m.b.t. de accuraatheid van de verkregen informatie, de volledigheid van deze informatie, en de toepasselijkheid van de informatie m.b.t. het gebruik en/of de doelstellingen waarvoor de Klant de diensten heeft aangekocht of wenst te gebruiken.

8.3 Alle informatie die KDV, op eigen initiatief of op vraag van de Klant, aan de Klant overhandigt, heeft een louter informatieve waarde en bevrijdt de Klant geenszins van zijn verplichtingen onder artikel 8.2 van deze Algemene Voorwaarden.

De verantwoordelijkheid van KDV blijft dienaangaande steeds beperkt tot de verantwoordelijkheid die op dwingende wijze aan KDV wordt opgelegd door de Belgische wetgeving.

8.4 KDV verleent geen garantie aan de Klant dat de doelstelling waarvoor de diensten worden verstrekt, zal worden bereikt, bijvoorbeeld extra inkomsten genereren naar aanleiding van het schrijven van een reclametekst.

 

 1. AANVAARDING, OPLEVERING EN KLACHTEN

9.1 De Klant moet direct bij de voorlopige oplevering van de geleverde diensten een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft betrekking op de Conformiteit van de Levering.

De Klant moet zijn opmerkingen binnen een termijn van zeven (7) werkdagen aan KDV bevestigen per e-mail, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht de geleverde diensten te aanvaarden als overeengekomen. KDV zal de gevraagde opmerkingen behandelen en aanpassingen doorvoeren. Indien de Klant geen opmerkingen overmaakt binnen de voormelde termijn, wordt de voorlopige levering geacht definitief te zijn.

Indien de Klant wel tijdig opmerkingen heeft overgemaakt aan KDV en KDV de opmerkingen heeft verwerkt, heeft de Klant opnieuw een termijn van zeven (7) werkdagen om opmerkingen over te maken per e-mail aan KDV. Indien de Klant geen opmerkingen overmaakt binnen de voormelde termijn, wordt de oplevering geacht definitief te zijn. Vanaf het moment van tweede levering door KDV, wordt de oplevering geacht definitief te zijn.

9.2 De ingebruikname door en/of levering aan de eindklant van het eindproduct met betrekking waartoe KDV de diensten heeft geleverd, wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve oplevering van de desbetreffende diensten, en bevrijdt KDV, van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid conform artikel 11 van de Algemene Voorwaarden.

9.3 Op expliciete vraag van de Klant, kan KDV de Klant te voorzien van een periodiek (vb. wekelijkse, tweewekelijkse, maandelijkse,…) overzicht van de gepresteerde werkuren. Bij gebreke aan protest van de Klant binnen de twee (2) werkdagen na ontvangst van dit periodiek overzicht worden de gepresteerde werkuren eveneens geacht goedgekeurd en aanvaard te zijn door de Klant.

9.4 Klachten m.b.t. non-conformiteit, die door de Klant tijdens de herwerkingsronde werden gemeld maar niet werden aangepast door KDV, moeten uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) werkdagen na de definitieve oplevering aan KDV worden gemeld per Klachten E-mail. De Klant verliest in ieder geval het recht zich op dergelijke non-conformiteit te beroepen, indien hij KDV hiervan niet op de hoogte brengt per Klachten E-mail, binnen een termijn van zeven (7) werkdagen nadat hij deze niet-conformiteit heeft ontdekt of behoorde te ontdekken.

9.5 Bij klachten m.b.t. niet-conformiteit in overeenstemming met artikel 9.4 van deze Algemene Voorwaarden die tijdig en correct aan KDV worden gemeld, zal KDV naar eigen keuze en inzicht: (1) de non-conforme diensten (gedeeltelijk) opnieuw uitvoeren; of (2) het foutief gedeelte crediteren aan de prijs weergegeven in de schriftelijke overeenkomst tussen KDV en de Klant of bij het ontbreken hiervan, aan de prijs weergegeven in de orderbevestiging uitgaande van KDV, of bij het ontbreken van beide aan de prijs weergegeven in het door de Klant geplaatste en door KDV aanvaarde order.

De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge de niet- conformiteit en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door KDV.

9.6 De eventuele (gedeeltelijke) nieuwe uitvoering van diensten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst tussen KDV en de Klant.

9.7 KDV behoudt zich het recht voor om zelf de niet-conformiteit vast te stellen, en de oorzaak ervan na te gaan.

9.8 Klachten en/of het (gedeeltelijk) opnieuw uitvoeren van diensten ontheffen de Klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst tussen KDV en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van KDV, deze Algemene Voorwaarden, en/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).

9.9 De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 KDV zal het project uitvoeren en de diensten leveren naar best vermogen. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst gaat KDV geen resultaatsverbintenis aan.

10.2 De aansprakelijkheid van KDV is te allen tijde beperkt tot de aansprakelijkheid die in de gegeven feitelijke omstandigheden verplicht is opgelegd door de wet, en is in ieder geval gelimiteerd tot het totale factuurbedrag m.b.t. het betreffende project.

10.3 KDV is in geen geval aansprakelijk voor: (i) indirecte schade (met inbegrip van omzetverlies maar zonder hiertoe beperkt te zijn), (ii) de door de Klant, eindgebruiker en/of derden, al dan niet in dienst van of werkzaam voor de Klant, toegebrachte schade, (iii) schade aan aangekochte diensten met betrekking waartoe KDV de diensten heeft geleverd, die de Klant en/of een derde heeft trachten te wijzigen of indien de Klant, (iv) schade ten gevolge van het niet-naleven door de Klant, diens personeelsleden of medewerkers en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen.

10.4 KDV is, in overeenstemming met de artikelen 8 en 12 van deze Algemene Voorwaarden in geen geval aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het in gebreke blijven van de Klant om alle noodzakelijke en nuttige informatie mee te delen, dan wel op te vragen en te verifiëren, evenmin als voor enige schade ten gevolge van foutieve en/of onvolledige informatie die aan de Klant werd overhandigd door de eindklant, leverancier(s) en/of producent(en) van de aangekochte diensten en/of enige andere derde.

10.5 Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk m.b.t. de eventuele doorverkoop van de eindproducten met betrekking waartoe KDV de diensten heeft geleverd, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven.

 

 1. VRIJWARING

11.1 De Klant zal KDV volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Klant, in strijd met de schriftelijke overeenkomst tussen KDV en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van KDV, het door de Klant geplaatste en door KDV aanvaarde order, deze Algemene Voorwaarden, en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de Klant.

11.2 De Klant zal KDV schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de onder artikel 11.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde vorderingen en/of procedures.

 

 1. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

12.1 De Klant draagt, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden, de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid om:

 • alle gegevens tijdig te overhandigen aan KDV, onder meer de gegevens waarvan KDV aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van haar verplichtingen t.o.v. de Klant, zoals onder meer maar niet beperkt tot de gegevens vermeld in artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden, en de gegevens waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de verplichtingen van KDV t.o.v. de Klant; de Klant staat in voor de correctheid en relevantie van de meegedeelde informatie en gegevens;
 • KDV voorafgaand aan de levering van de diensten, op de hoogte te brengen van mogelijke standaard- en wettelijke voorwaarden waaraan deze diensten en/of het eindproduct met betrekking waartoe KDV de diensten levert, dienen te voldoen;
 • de diensten binnen de zeven (7) werkdagen na levering grondig te keuren conform hetgeen bepaald werd in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. De Klant heeft in ieder geval de verplichting om het eindresultaat van de geleverde diensten op een adequate wijze na te kijken alvorens deze in gebruik te (laten) nemen en/of door te verkopen;
 • de (eventuele) periodiek door KDV overgemaakte overzichten van gewerkte uren grondig na te kijken;
 • te beschikken over de nodige infrastructuur (met inbegrip van maar niet beperkt tot compatibele software) teneinde de door KDV geleverde documenten te kunnen bekijken en gebruiken.

12.2 Indien de Klant niet voldoet aan haar verplichtingen zoals weergegeven in de schriftelijke overeenkomst tussen KDV en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van KDV, het door de Klant geplaatste en door KDV aanvaarde order, deze Algemene Voorwaarden, en/of wanneer de Klant niet voldoet aan al haar andere (wettelijke) verplichtingen, heeft KDV het recht haar verplichtingen (tijdelijk) op te schorten. De kosten verbonden aan deze schorsing zijn integraal ten laste van de Klant. Deze kosten hebben onder meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): extra gepresteerde werkuren, stockagevergoedingen, extra transport- en verplaatsingskosten, etc.

 

 1. OVERMACHT EN HARDSHIP

13.1 KDV is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.

13.2 In geval van overmacht of hardship kan KDV naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. KDV: (1) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (2) de overeenkomst tussen KDV en de Klant bij aangetekende brief ontbinden; en/of (3) de Klant uitnodigen om de overeenkomst tussen KDV en de Klant te heronderhandelen.

Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan KDV, overeenkomstig artikel 23 van deze Algemene Voorwaarden, de rechter verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen.

13.3 Onder overmacht en hardship, wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): verhogingen van lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, optredende tussen de orderbevestiging en definitieve levering; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; virussen; hacking; overheidsmaatregelen; panne; file; vertragingen veroorzaakt door derden waarop de Klant een beroep doet, etc.

 

 1. FACTUUR EN BETALING

14.1 KDV behoudt zich het recht voor voorlopige facturen op te stellen, naargelang het levering van de diensten, voor de reeds geleverde diensten en/of te werken met voorschotfacturen.

14.2 De Klant moet zijn klachten m.b.t. facturen binnen de zeven (7) werkdagen na ontvangst van de factuur aan KDV melden per Klachten E-mail.

14.3 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord van KDV, dient de Klant alle facturen uiterlijk binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum te betalen.

14.4 Alle facturen zijn betaalbaar door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. Het is de Klant niet toegestaan om betalingen uit te voeren aan tussenpersonen.

14.5 Daar betalingen steeds dienen te geschieden via overschrijving, wordt er bijgevolg geen korting toegestaan voor contante betalingen.

14.6 Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen:

 1. geldt m.b.t. het saldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van 12 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd;
 2. is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van tweehonderdvijftig Euro (€ 250,00), onverminderd het recht van KDV om hogere schade te bewijzen, de eerste herinnering is weliswaar kosteloos;
 3. is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
 4. worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van KDV op de Klant onmiddellijk opeisbaar; en
 5. heeft KDV het recht de geleverde producten, documenten, ontwerpen etc. terug te vorderen van de Klant, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Klant te schorsen en/of de overeenkomst(en) te beëindigen of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Bij een eventuele heropstart, wordt een heropstartkost aangerekend ten bedrage van 10% van de openstaande facturen.

De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een (dreigend) faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor KDV redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant verliest.

14.7 Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen door een klant-consument verstuurt KDV kosteloos een herinnering ten titel van ingebrekestelling inzake de openstaande factuur.

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen, beschikt de klant-consument over een nieuwe uiterlijke betalingstermijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de 3e werkdag na verzending van bovenstaande herinnering.
 2. Indien de klant-consument opnieuw in gebreke blijft, wordt het openstaand saldo verhoogd met een interest gelijk aan 1% per begonnen maand. Deze verwijlinterest wordt berekend vanaf de aanvang van de nieuwe betalingstermijn.
 3. Daarnaast wordt er een forfaitaire schadevergoeding gevorderd als volgt: voor elke schuld tot 150,00 euro wordt een forfaitaire vergoeding van 20,00 euro gevorderd. Voor elke schuld tussen 150,01 euro en 500,00 euro wordt een forfaitaire vergoeding van 30,00 euro gevorderd, vermeerderd met 10% van het verschuldigd bedrag op die schijf. Voor een schuld hoger dan 500,01 euro wordt een vergoeding van 65,00 euro gevorderd, vermeerderd met 5% van het verschuldigd bedrag op de schijf hoger dan 500,01 euro, zonder de grens van 2.000,00 euro te overschrijden.
 4. KDV heeft het recht de geleverde producten, documenten, ontwerpen etc. terug te vorderen van de Klant, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Klant te schorsen en/of de overeenkomst(en) te beëindigen of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Bij een eventuele heropstart, wordt een heropstartkost aangerekend ten bedrage van 10% van de openstaande facturen.

14.8 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.

14.9 De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van KDV geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van de desbetreffende factuur.

 

 1. ANNULATIE

15.1 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van KDV is het de Klant niet toegestaan om zijn order of de overeenkomst tussen de KDV en de Klant te annuleren.

15.2 Ingeval de overeenkomst tussen KDV en de Klant door of lastens de Klant wordt geannuleerd, zelfs met uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van KDV, is de Klant gehouden tot betaling van het hoogste van de volgende twee bedragen: (1) de kostprijs van het gedeelte van de diensten dat reeds door KDV was uitgevoerd of (2) een forfaitaire schadevergoeding van 35% van het totale bedrag van de offerte, onverminderd het uitdrukkelijke recht van KDV om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd.

KDV zal het resultaat van de reeds uitgevoerde diensten desgewenst ter beschikking stellen van de Klant.

 

 1. RECHTSVERWERKING

Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet-toepassen door KDV van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

 

 1. NETTING

17.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen KDV en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen KDV en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

17.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Klant en KDV doorgevoerde schuldvergelijking.

 

 1. OPSCHORTING EN ONTBINDING

18.1 In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden, houdt KDV zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van KDV om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

18.2 Indien de overeenkomst tussen KDV en de Klant wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 18.1 van deze Algemene Voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Klant het recht om van KDV te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde overeenkomst.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

19.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op of met betrekking tot de geleverde diensten, alsmede de ontwerpen, documentatie en alle andere documenten die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van deze overeenkomst, dan wel die daaruit voortvloeien, blijven de exclusieve eigendom van KDV of van de betreffende leveranciers en/of licentiegevers.

19.2 De Klant garandeert KDV dat de door de Klant verstrekte gegevens geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

 1. CONFIDENTIALITEIT

20.1 Alle documenten, informatie, modellen en/of ontwerpen van welke aard ook, die aan de Klant worden verstrekt tijdens de onderhandelingen m.b.t., en/of de uitvoering van de overeenkomst tussen KDV en de Klant, en/of die worden vermeld in elk mogelijk document uitgaande van KDV, met inbegrip van de orderbevestiging uitgaande van KDV, moeten vertrouwelijk behandeld worden. Op het eerste verzoek van KDV moeten voormelde stukken worden teruggeven.

20.2 Deze documenten, informatie, modellen en ontwerpen blijven eigendom van KDV en mogen niet aan derden worden meegedeeld, noch gekopieerd, noch (in)direct, geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KDV.

20.3 De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook na de beëindiging of het einde van de overeenkomst tussen KDV en de Klant, minstens totdat de desbetreffende documenten, informatie, modellen en/of ontwerpen, zonder fout van de Klant, publiek gekend zijn.

20.4 KDV verbindt zich ertoe de eventueel krachtens bijzondere overeenkomst tussen de Klant en KDV overeengekomen (wederzijdse) confidentialiteitsverbintenissen naar best vermogen na te komen. KDV verklaart met het oog op de naleving van dergelijke overeenkomsten confidentialiteitsverbintenissen te hebben opgenomen in de overeenkomsten met haar personeel en de Klant erkent en aanvaardt hierbij uitdrukkelijk dat deze maatregel in hoofde van KDV volstaat voor de naleving van voormelde bijzondere confidentialiteitsverbintenis met betrekking tot het personeel van KDV.

 

 1. PERSOONSGEGEVENS EN BEELDMATERIAAL

21.1 De Klant geeft aan KDV de toelating om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door KDV aangeboden diensten. De Klant geeft KDV de toestemming deze gegevens aan derden over te maken.

21.2 De Klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Klant geen commerciële informatie van KDV meer wenst te ontvangen, dient de Klant KDV hiervan op de hoogte te brengen.

21.3 De Klant geeft aan KDV de toelating om beeldmateriaal van de bij de Klant geleverde diensten te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website van KDV, publicatie in folder(s), etc.

21.4 KDV verbindt zich ertoe in het kader van de bescherming van persoonsgegevens, naar best vermogen gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van eventueel door haar verwerkte persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en tegen iedere andere niet-toegelaten verwerking van die persoonsgegevens.

 

 1. OVERDRACHT

22.1 Het is KDV toegestaan de overeenkomst(en) tot levering van diensten over te dragen aan derden, al dan niet verbonden vennootschappen, zonder voorafgaande toestemming van de Klant. De Klant stemt hierbij in met eventuele overdrachten, zowel van schuldvorderingen als van schulden.

22.2 Het is de Klant niet toegestaan deze overeenkomst onder enige voorwaarde ook over te dragen aan derden, behoudens mits de schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van KDV en onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald door KDV.

 

 1. GESCHILLEN

Alle mogelijke geschillen tussen KDV en de Klant vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de zetel van KDV.