Deze gebruiksvoorwaarden regelen je toegang en gebruik van de website www.kdv-language.be alsook de inhoud, informatie en diensten die door deze website worden aangeboden. Deze gebruiksvoorwaarden ontslaan of beperken de aansprakelijkheid van KDV – Language & More BV en andere betrokkenen en bevatten bovendien belangrijke bepalingen waarvan je kennis dient te nemen. Indien je niet akkoord gaat met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, of indien je niet gemachtigd bent om deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden of te erkennen, mag je de website niet bezoeken of gebruiken en dien je je bezoek of gebruik onmiddellijk te staken.

 

Artikel 1 – Beheer

De website www.kdv-language.be (hierna de “Website”) wordt beheerd door KDV – Language & Training VOF waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te B-2370 Arendonk, Bremberg 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout, onder nummer 0827.454.639 en gekend bij de BTW – administratie onder nummer BE0827.454.639 (hierna “KDV”).

 

Artikel 2 – Je aanvaarding van deze voorwaarden

Telkens wanneer je de Website bezoekt of gebruikt, betekent dit dat jij en alle personen die jij vertegenwoordigt, akkoord zijn met deze voorwaarden (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”), deze expliciet aanvaarden, zonder enig voorbehoud of enige voorwaarde, en gebonden zijn door deze bepalingen.

Aldus komt door je bezoek aan of het gebruik van de Website een overeenkomst tot stand tussen jou en alle personen die jij vertegenwoordigt enerzijds, en KDV, anderzijds. In het kader van deze Gebruiksvoorwaarden betekent “persoon” zowel natuurlijke personen als alle entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid.

Je bevestigt door je bezoek aan of gebruik van de Website tevens dat je wettelijk gemachtigd bent om deze Gebruiksvoorwaarden te erkennen en te aanvaarden, in je eigen naam en in naam van alle personen die je vertegenwoordigt.

KDV is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken en voor om het even welke reden te veranderen, aan te vullen of te wijzigen, zonder voorafgaand bericht en zonder zich te moeten verantwoorden ten opzichte van jou of de personen die je vertegenwoordigt. Je mag deze Gebruiksvoorwaarden in geen enkel opzicht aanvullen, wijzigen of verbeteren.

Telkens wanneer je de Website gebruikt is de laatste versie van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Je dient dan ook telkens je de Website bezoekt en/of gebruikt de datum van de Gebruiksvoorwaarden (die bovenaan de Gebruiksvoorwaarden staat) te controleren om na te gaan of er een nieuwe versie van kracht is.

 

Artikel 3 – Eigendomsrecht en toegestaan gebruik van de Website

De Website en alle informatie (tekst, illustraties, video’s en audio), beelden, logo’s, iconen, software, design, toepassingen, rekenbladen, modellen, gegevens en andere elementen die beschikbaar zijn op of via de Website zijn en blijven eigendom van KDV. Uw gebruik van de Website geeft je geen eigendomsrecht of enig ander recht op de Website of haar inhoud.

De Website mag alleen gebruikt worden op de manieren en voor de doeleinden die expliciet omschreven zijn in deze Gebruiksvoorwaarden.

De Website mag alleen gebruikt worden voor wettelijke doeleinden. Je mag de Website alleen gebruiken met SSL-webbrowsersoftware die commercieel beschikbaar is.

De inhoud van de Website kan worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, verzonden, uitgezonden, geïndexeerd, gecatalogiseerd en verspreid, geheel of gedeeltelijk, op elke manier die de bekendheid van de Website en KDV op een positieve manier ten goede komt, inclusief via sociale netwerken, voor zover elke weergave een duidelijke bronvermelding naar www.kdv-language.be bevat en dit alles behoudens de mogelijkheid voor KDV om hieraan op gelijk welk ogenblik een einde te stellen.

Het recht op gebruik van de inhoud van de Website wordt je verleend op voorwaarde dat je de inhoud niet wijzigt, dat je alle auteursrecht-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen intact laat en dat je akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen waarvan de inhoud vergezeld gaat, of die anderszins op deze Website staan vermeld.

Niet-naleving van de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen op de Website en/of misbruik leidt automatisch tot beëindiging, zonder voorafgaand bericht, van alle rechten die je zijn verleend. In dat geval dien je alle exemplaren of kopieën van gedownloade materialen die je in je bezit of onder je gezag hebt, onverwijld te vernietigen. Op eerste verzoek van KDV zal je het bewijs leveren van deze vernietiging. Behoudens de beperkte toestemming tot gebruik van de inhoud van de Website, verleent KDV je geen uitdrukkelijke of stilzwijgende rechten onder enig octrooi-, merk- of auteursrecht of enig ander (intellectueel) eigendomsrecht.

 

Artikel 4 – Links naar andere sites

De Website kan hyperlinks bevatten naar de inhoud van derden of naar Websites die beheerd worden door derden. KDV is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid van dergelijke inhoud. KDV kan evenmin beschouwd worden als instantie die deze websites of deze inhoud in het algemeen goedkeurt, publiceert of toestaat. De beheerders van die websites zijn de enige verantwoordelijken voor het naleven van de toepasselijke wetgeving en reglementering.

 

Artikel 5 – Privacybeleid

Persoonsgegevens verstrekt of verzameld via of in verband met de Website zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van KDV, zoals gepubliceerd op de Website.

 

Artikel 6 – Afwijzing, uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, afstand van recht en vrijwaring

KDV is niet aansprakelijk voor de inhoud en het gebruik van de Website. Om die reden zijn de volgende bepalingen van toepassing.

Informatie op de Website

KDV garandeert niet dat de informatie op de Website juist, actueel of volledig is. De informatie op deze Website kan technische onjuistheden en typfouten bevatten. KDV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid (en sluit uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid uit) voor het zodanig bijhouden van deze Website, dat de informatie te allen tijde actueel is of dat de op de Website geplaatste informatie juist of volledig is. Bijgevolg dien je de juistheid en volledigheid van alle op de Website geplaatste informatie te controleren alvorens enige beslissing te nemen met betrekking tot enige dienst, enig product of enige andere zaak, ongeacht of die op deze Website of anderszins wordt aangeboden.

KDV garandeert niet dat zij enig gemeld probleem zal oplossen, zelfs niet indien KDV informatie verstrekt met het oog op het oplossen van het probleem.

Gebruik

Het gebruik van deze Website gebeurt geheel op eigen risico.

De Website wordt tot jouw beschikking gesteld zoals zij is, zonder expliciete of impliciete waarborgen van gelijk welke aard. Voor zover en voor zoveel als mogelijk onder het toepasselijk recht en zonder dat volgende opsomming limitatief is, sluiten KDV en alle andere met KDV verbonden personen en/of ondernemingen elke verantwoordelijkheid uit voor aanbiedingen, waarborgen, omstandigheden, waarborgen van niet-overtreding, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, prestaties, duurzaamheid, beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Website. Het gebruik van een bepaalde werkwijze, bepaalde handelspraktijken of een courant gebruik doen onder geen beding aanbiedingen, waarborgen of bijzondere voorwaarden ontstaan.

Het Internet is geen veilig medium, kan onbeschikbaar worden of het voorwerp zijn van (on)vrijwillige schendingen van de veiligheid en privacy. De beschikbaarheid van de Website kan getroffen worden door talrijke factoren, waarover KDV geen controle heeft. Het is mogelijk dat de Website niet ononderbroken veilig of privé beschikbaar is.

KDV en alle andere met KDV verbonden personen en/of ondernemingen zijn niet aansprakelijk ten aanzien van jou of enig ander persoon, voor verlies of schade die jij of enige andere persoon lijdt ten gevolge van een faling of de weigering van KDV om gevolg te geven aan een bericht dat via de Website of per e-mail aan KDV gericht werd, noch voor het niet of laattijdig ontvangen, kennisnemen, behandelen of aanvaarden van dergelijke berichten door KDV, noch voor verlies of schade die geleden werd ingevolge een operationele faling, slechte werking, onderbreking, verandering, wijziging of verwijdering van de Website en/of de e-maildiensten.

Zonder enige beperking van het voorgaande, waarborgen KDV en alle andere met KDV verbonden personen en/of ondernemingen niet dat:

(a) de Website compatibel is met je computer, randapparatuur en software;

(b) de Website beschikbaar zal zijn, zonder onderbreking zal werken, vrij zal zijn van fouten of dat alle fouten verbeterd zullen worden;

(c) de Website aan je noden zal voldoen;

(d) de informatie die op de Website staat, of die via de Website verkregen kan worden, nauwkeurig, volledig, in de juiste volgorde of tijdig beschikbaar is of zal zijn;

(e) sommige of bepaalde resultaten verkrijgbaar zullen zijn via de Website;

(f) het gebruik van de Website – inclusief het browsen en downloaden van informatie – vrij zal zijn van virussen, ‘Trojaanse paarden’, ‘wormen’ en/of andere vernietigende of schadelijke elementen; of

(g) het gebruik van de Website niet indruist tegen de rechten (inclusief de intellectuele eigendomsrechten) van om het even welk individu.

KDV, haar leveranciers en alle andere met KDV verbonden ondernemingen wijzen voor dergelijke zaken alle aansprakelijkheid af in de ruimste zin binnen het toepasselijk recht.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

KDV en alle andere met KDV verbonden personen en/of ondernemingen zullen in geen enkel geval (behoudens zware fout en bedrog) aansprakelijk zijn ten aanzien van jou of enig ander persoon voor gebruiksverlies, productieverlies, inkomstenverlies of winstverlies (reëel of ingeschat), marktverlies, economisch verlies, speciaal, incidenteel, rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade, hetzij op basis van contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid hetzij op basis van enige andere juridische grondslag die voortvloeit uit, verband houdt met of te maken heeft met het gebruik van de Website door u of enige andere persoon en dit ongeacht nalatigheid, fouten of overtredingen van KDV en alle andere met KDV verbonden personen en/of ondernemingen, en ongeacht het feit dat KDV en alle andere met KDV verbonden personen en/of ondernemingen op de hoogte gebracht werden van de mogelijkheid dat jij of een andere persoon een dergelijk(e) verlies of schade zou kunnen lijden.

Afstand van recht

Hierbij zie je af van alle rechten, aanspraken, klachten, eisen, acties, maatregelen, aansprakelijkheidsvorderingen, verplichtingen, wettelijke boeten, kosten en vergoedingen van om het even welke aard, die op om het even welke gekende of ongekende manier ontstonden, en die nu of later voortvloeien uit, te maken hebben met of verband houden met je gebruik van de Website en dit ten opzichte van KDV, haar partners, agenten, directeurs, verantwoordelijken, bedienden, informatieverstrekkers, dienstverleners, leveranciers, onderaannemers, personen die licenties verstrekken of bezitten en/of alle andere betrokken of geassocieerde personen.

Vrijwaring

Je zal KDV, haar partners, agenten, directeurs, verantwoordelijken, bedienden, informatieverstrekkers, dienstverleners, leveranciers, onderaannemers, personen die licenties verstrekken of bezitten en/of alle andere betrokken of geassocieerde personen (gezamenlijk de “Gevrijwaarde Partijen”) verdedigen en vrijwaren met betrekking tot alle aansprakelijkheden, uitgaven en kosten, met inbegrip van alle redelijke juridische kosten en uitgaven zonder beperking, die de Gevrijwaarde Partijen oplopen in het kader van een schadeclaim of eis die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Website.

Je zal, te goeder trouw, samenwerken met de Gevrijwaarde Partijen bij de verdediging tegen vorderingen of eisen. Je zal je volledige medewerking verstrekken bij vragen om advies en informatie die door de Gevrijwaarde Partijen verstrekt dienen te worden in mondelinge of geschreven vorm.

 

Artikel 7 – Beëindiging van je gebruiksrecht en de Website

Bij overtreding van onderhavige Gebruiksvoorwaarden, mag je niet langer gebruikmaken van de Website.

KDV mag op om het even welk tijdstip en naar eigen goeddunken:

(a) de Website geheel of gedeeltelijk veranderen, en tijdelijk of definitief buiten werking stellen;

(b) je toelating om de Website te gebruiken zonder voorafgaand bericht en zonder schadeloosstelling aan jou of een ander persoon beperken of tijdelijk of definitief beëindigen.

Indien het gebruik van de Website door jou of door een persoon die je vertegenwoordigt, dan wel door KDV beëindigd wordt, dan:

(a) blijven deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere overeenkomsten die op dat ogenblik bestaan tussen KDV en jou en/of om het even welk persoon die je vertegenwoordigt, bestaan; en

(b) mag KDV je persoonlijke informatie blijven gebruiken en meedelen overeenkomstig de door KDV gehanteerde privacypolicy, zoals gepubliceerd op de Website.

 

Artikel 8 – Algemene bepalingen

Indien één van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of zou worden, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst door en moeten geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht. In geval van geschil zullen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van KDV bevoegd zijn.